บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [9 คน]

นางสาวจิตตินันท์ พูนผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอุเทน เครือแปง

นายสมชาย ใจนันต๊ะ

นางรุ้งทอง แสนคำ

นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

นางสาวดลยา มะโนบาง

นางวรากร น่วมถนอม

นางจิราพักตร์ มานักฆ้อง

นางสาวเกษสุดา วังวงศ์