ทำเนียบผู้บริหาร

นายณรงค์ บุญมัติ

ครูใหญ่ พ.ศ.2507 - 2518 (12 ปี)
อาจารย์ใหญ่ 2518 - 2523 (6 ปี)

นายอาจหาญ สัตยารักษ์

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2523 - 2523 (1 ปี)

นายเขียน แสงหนุ่ม

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2523 - 2528 (6 ปี)

นายณัฐ ทองธรรมชาติ

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2528 - 2534 (7 ปี)

นายผดุงเกียรติ ผากา

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2534 - 2538 (5 ปี)

นายเฉลิม กลิ่นกุล

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2538 - 2541 (4 ปี)

นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2541 - 2546 (6 ปี)

นายทั่น ตากัน

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2547 - 2550 (3 ปี)

นางสาวศรีสมร พรหมศิลป์

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2550 - 2552 (2 ปี)

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 - 2554 (2 ปี)

นายเจตน์ ทิพย์มาบุตร

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554 - 2555 (1 ปี)

นายพิมนน์ ปิติลุ

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2555 - 2557 (2 ปี)

นายวิโรจ หลักมั่น

ผู้อำนวยการ พ.ศ. - 2565 ( ปี)

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน