ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

10 เมษายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย นายรณชัย ปินใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และ นางสาวอัจฉรา ใจนันตา หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อําเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA และระดับ ScQA ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-