ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

19 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทุนการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยา ทุนโควตาพิเศษโรงเรียนเถินวิทยา ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย และทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ที่ผ่านมา จากนั้นได้พบปะ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงข้อระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนรวมถึงข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และพร้อมกันนี้นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ร่วมพบปะ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน ณ หอประชุมรัตนปัญโญ จากนั้นครูที่ปรึกษาทุกห้องได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ตามห้องเรียนต่าง ๆ ตามนัดหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-