ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหนังสือวารสารกองทัพไทย และหนังสืออื่น ๆ จากสำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

13 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหนังสือวารสารกองทัพไทย และหนังสืออื่น ๆ จากสำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อันได้แก่ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จดหมายเหตุ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หนังสือสวนพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หนังสือชุดเมืองประวัติศาสตร์ ดร.ธิดา สาระยา เมืองศรีสัชชนาลัย และหนังสือสืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน จาก พันเอก อลงกต ดอนมูล หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเถินวิทยา จากนั้นได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโครงการเพชรในตม ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-