ข่าวสาร/กิจกรรม

พิธีเปิดการฝึก - ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

17 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ประธานศูนย์ฝึกย่อย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก - ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อปลูกฝังให้มีอุดมการณ์เทิดทูนและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีจิตสำนึกในเรื่องชาตินิยม รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง มีความอดทนและอดกลั้น สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากลำบาก และเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรักและความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน รวมทั้งให้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตนเองให้บังเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยต่อเนื่อง โดยการฝึก - ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ในครั้งนี้ ดำเนินการฝึกในระหว่างวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-