ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching)

17 กันยายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา ได้ดำเนินการโครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คนโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิ จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และสื่อการสอนด้านการบริหารเงินที่ได้รับไปปรับใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนาน เข้าถึงได้และนำไปปฏิบัติได้จริง และปลูกฝังให้แก่เยาวชน ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางการเงินในอนาคต นำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-