ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform

27 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จัดโครงการอบรมเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ HCEC อาคาร 4 โรงเรียนเถินวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-