ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TWS OPEN HOUSE 60 ปี โรงเรียนเถินวิทยา

7 กันยายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TWS OPEN HOUSE 60 ปี โรงเรียนเถินวิทยา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล สร้างเยาวชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านทางวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี - นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในอำเภอเถิน จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน หน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 14 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-