ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 12 มิถุนายน 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 10 มิถุนายน 2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
3 9 มิถุนายน 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
4 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม และติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยา ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิ
5 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี 2566
6 3 มิถุนายน 2566 ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
7 2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารเเห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566
8 31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดของชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา
9 26 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์ ตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเรียนเถินวิทยา
10 24 พฤษภาคม 2566 ทีม To be number one TWS โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2จากกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” ตามโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
11 1 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” ตามโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ สำนักงานศึก
13 21 พฤษภาคม 2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
14 17 พฤษภาคม 2566 การอบรมกิจกรรมพัฒนาครู เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม IS นำไปสู่การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยวิทยากรจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
15 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำโครงการ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
16 9 พฤษภาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบรางวัลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานโภชนาการ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมส้มเกลี้ยง โรงเรียนเถินวิทยา
17 8 พฤษภาคม 2566 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยนายสุมล สัญญเดช ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเถินวิท
18 24 เมษายน 2566 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
19 22 พฤษภาคม 2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
20 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา