ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ก.ค.66
2 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา
3 11 กรกฎาคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา รับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
4 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
5 10 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ HCEC โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
6 1 กรกฎาคม 2566 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง
7 29 มิถุนายน 2566 บริษัทแลคตาซอยร่วมกับสหกรณ์โรงเรียนเถินวิทยา จัดโครงการแจกนมให้กับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน
8 27 มิถุนายน 2566 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนและเยาวชนปีการศึกษา 2566
9 28 มิถุนายน 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
10 27 มิถุนายน 2566 ทีม TO BE TWS. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา และครูโรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 3 ท่าน ได้มอบโล่เกียรติคุณและได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566
12 26 มิถุนายน 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนโรงเรียนเถินวิทยาในการรับมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง
13 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
14 23 มิถุนายน 2566 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ได้เข้ารับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่
15 22 มิถุนายน 2566 กิจกรรม “EQ Change camp ค่ายเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง” และ “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดูแลสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต” เพื่อเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สำหรับนักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษ
16 22 มิถุนายน 2566 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา คณะกรรมการโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา)ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
17 19 มิถุนายน 2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนเถินวิทยา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 5 กรกฎาคม 2566
18 15 มิถุนายน 2566 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
19 13 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โรงเรียนเถินวิทยา เป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
20 13 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่จากทางที่ว่าการอำเภอเถิน ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA - Digital ID ผ่านแอปพลิเคชัน “Thai D”