ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 11 สิงหาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์” และนายกิตตินันท์ นันทพิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมกล่าวสุนทรพจน์บรรยายพระคุณของแม่
2 10 สิงหาคม 2566 ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง มอบหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนเถินวิทยา
3 10 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา
4 9 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open house
5 28 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
6 27 กรกฎาคม 2566 การอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ตามโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 27 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
9 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา นำ นศท. จิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
10 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2566
11 24 กรกฎาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
12 24 กรกฎาคม 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่4 (ขุนศึก34) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม "การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลูกสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา
13 24 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สพม.ลป ลพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี
14 18 กรกฎาคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
15 21 กรกฎาคม 2566 ทีม ResetMiracle โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน eSport (ROV) การแข่งขัน ROV ระดับมัธยมศึกษา AIS 5G eSports S Series : Lampang รอบชิงชนะเลิศ
16 18 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมตามโครงการเยาวชนสืบสานประวัติศาสตร์รักษ์ศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
17 16 กรกฎาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ฯ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566
18 12 กรกฎาคม 2566 การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดเศษพืชและขยะทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ตามโครงการ TWS HEAD Pui For Reducing Pollotion
19 13 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2566
20 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566