ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 25 พฤษภาคม 2567 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2 24 พฤษภาคม 2567 คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเถินวิทยา
3 21 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีพุทธศักราช 2567
4 19 พฤษภาคม 2567 โครงการห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนเสริมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
5 20 พฤษภาคม 2567 นักกีฬาเปตองโรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดลำปางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5
6 15 พฤษภาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยารับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2567
7 15 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
8 14 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
9 14 พฤษภาคม 2567 การต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2567
10 13 พฤษภาคม 2567 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะในการพูดสำหรับการสอบ CEFR
11 13 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับครู
12 23 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
13 18 เมษายน 2567 งาน "สระเกล้าดำหัว" นายอำเภอเถินและนายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ปี 2567
14 12 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
15 9 เมษายน 2567 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา
16 9 เมษายน 2567 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา
17 10 เมษายน 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
18 4 เมษายน 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE)
19 8 เมษายน 2567 การแข่งขัน "ตี๋ก๋องปู่จา" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
20 5 เมษายน 2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2567