ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 7 มกราคม 2565 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาโรงเรียนเดิม
2 17 ตุลาคม 2564 สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยานำทีมทำ กิจกรรมสภาอาสา ณ โรงเรียนปางมะโอ - โรงเรียนปางไฮ จังหวัดแพร่
3 16 ตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน ว9(PA)/2564
4 15 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เยาวชนลำปางมั่นใจชนะภัยยาเสพติด"
5 8 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียน รอบที่ 1
6 30 กันยายน 2564 กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
7 21 กันยายน 2564 พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
8 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ปลาย
9 2 มกราคม 2565 แนะนำแผนการเรียน ม.ต้น
10 2 มกราคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564