ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 3 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
2 5 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับประเทศ
3 31 กรกฎาคม 2565 นายธนภัทร สายมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 และได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
4 29 กรกฎาคม 2565 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท ครู ผู้บริหารสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565
5 31 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ
6 3 สิงหาคม 2565 วงโยธวาทิตโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมแสดงดนตรีนำขบวนนักกีฬา ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเถิน “ล้อมแรดเกมส์” ประจำปี 2565
7 3 สิงหาคม 2565 รับมอบชุดสาธิตพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
8 2 สิงหาคม 2565 รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
9 27 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
10 26 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2565
11 3 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical) วิทยาศาสตร์ (Scienctific Literacy) และการอ่าน (Reading Literacy)” ประจำปีการศึกษา 2565
12 20 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่
13 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง
14 28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
15 27 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 21 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันเกม ROV รอบชิงชนะเลิศระดับโรงเรียน ประจำปี 2565
17 16 กรกฎาคม 2565 ทีมนักเรียนนักกรีฑา โรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน รายการแข่งขัน วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง
18 10 กรกฎาคม 2565 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งว่าง ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน
19 9 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องไทยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
20 27 มิถุนายน 2565 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 “เกียรติบัตรยอดเยี่ยม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่