ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 3 กันยายน 2565 กิจกรรมค่าย Mini-robotics สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565
2 2 กันยายน 2565 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
3 1 กันยายน 2565 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง
4 31 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
5 31 สิงหาคม 2565 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
6 31 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
7 31 สิงหาคม 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รุ่นอายุ 16 ปี
8 31 สิงหาคม 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด และอำเภอ ประจำปีพุทธศักราช 2565
9 31 สิงหาคม 2565 การประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565
10 31 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ว PA)
11 28 สิงหาคม 2565 การประชุมสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ online และ onsite
12 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565
13 18 สิงหาคม 2565 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
14 18 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
15 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
16 11 สิงหาคม 2565 รับเกียรติบัตรวันแม่ เทศบาลเมืองล้อมแรด
17 9 สิงหาคม 2565 รับรางวัลการประกวด Thailand World Music Championships 2021 จากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
18 6 สิงหาคม 2565 การอบรมขยายผลหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching Smart Kids)"
19 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20 6 สิงหาคม 2565 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-บรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7