ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 25 พฤศจิกายน 2565 ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
2 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด
3 6 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (CEFR Level Test) ด้วยชุดข้อสอบ Edusynch
4 1 พฤศจิกายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลครูดี มีศีลธรรม และได้รับรางวัล ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท นวัตกรรมด้านการบริหาร
5 31 กันยายน 2565 ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2565) รอบคัดเลือกภาค 5 “พิจิตรเกมส์”
6 29 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (NARIT Planetarium for School 2022)
7 23 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2565
8 13 ตุลาคม 2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9 15 ตุลาคม 2565 กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2565
10 15 ตุลาคม 2565 กำหนดการปิดภาคเรียน 1/2565
11 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเถินวิทยาประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รูปแบบ ON–SITE
12 20 กันยายน 2565 กิจกรรมมุทิตาจิต 2565
13 15 กันยายน 2565 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่
14 6 กันยายน 2565 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง
15 5 กันยายน 2565 นายธนากร แก้วบุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
16 4 กันยายน 2565 การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill from Cambridge ให้กับครู และบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และออนไซต์
17 5 กันยายน 2565 การแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ประเภทนักเรียนนักศึกษา
18 7 กันยายน 2565 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเถินวิทยา ครบรอบ 59 ปี
19 6 กันยายน 2565 รับการกำกับติดตาม และสะท้อนคิดการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
20 5 กันยายน 2565 บริษัท แสกกลาง อาร์ต แอนด์ ฟิล์ม จำกัด ได้รับมอบหมายจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (Thai PBS) ให้ดำเนินการจัดทำรายการ “คุณครูของฉัน” ณ โรงเรียนเถินวิทยา