ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 7 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 3 แห่ง ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดรูปแบบการสอนเชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นและอัตลักษณ์วิถี" สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2 8 กรกฎาคม 2567 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
3 24 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงอาหาร
4 22 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567
5 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยาประกาศ "การเสนอเปิดประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเถินวิทยา" ประเภทร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
6 14 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
7 13 มิถุนายน 2567 การสัมมนา เรื่อง "การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น" โดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
8 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงอาหาร" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567
9 11 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 10 มิถุนายน 2567 พิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
11 10 มิถุนายน 2567 ขบวน "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"
12 9 มิถุนายน 2567 กิจกรรม "การเชิญธงตราสัญลักษณ์" ในกิจกรรม"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"
13 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนเถินวิทยา
14 7 มิถุนายน 2567 การตรวจประเมินโครงการโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
15 6 มิถุนายน 2567 การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการสภานักเรียน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567
16 6 มิถุนายน 2567 การประชุมและอบรมความปลอดภัยผู้ประกอบการขับรถรับ - ส่งนักเรียน "รับส่งอย่างปลอดภัย สร้างความไว้วางใจให้ผู้ปกครอง" ประจำปี 2567
17 3 มิถุนายน 2567 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
18 6 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1
19 28 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเถินวิทยา
20 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2567