บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [10 คน]

นางพนมพร อุบลศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิจารณ์ คำฟู

นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน

นางสาวศิริพร วอนมณี

นางสาวอำพร ปันฟอง

นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

นางศรัญญา มาละเงิน

นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ

นายสุทธิพงษ์ รักสัตย์

นายวัลลภ สมวรรณ์