การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน