การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน