การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่