การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปี 66)