การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน