การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O20-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ