ฝ่ายบริหาร

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

นายธวัชชัย แก้วมาลัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายรณชัย ปินใจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน