ฝ่ายบริหาร

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

นางอัญชลี วงศ์ใหม่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบริหารงานวิชาการ

นายเสน่ห์ เอื้อแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

นางสาวรวิรฎา สุกใส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณและบุคลากร