ฝ่ายบริหาร

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

นายเสน่ห์ เอื้อแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน