ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเถินวิทยา (TWS E-certificate System)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


รายการเกียรติบัตร

# ชื่อ - นามสกุล วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง ดาวน์โหลด


รายการกิจกรรมทั้งหมด [59 รายการ]

# วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ
1 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ชั้น ม.1-6 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
2 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ชั้น ม.1-6 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
3 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.4-6 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
4 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
5 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Cosplay (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
6 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Cosplay (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
7 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Cosplay (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
8 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Cosplay (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
9 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Cosplay (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
10 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดรูประบายสีจากเรื่องสั้น (Story Drawing) ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
11 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
12 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
13 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
14 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
15 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
16 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
17 26 สิงหาคม 2566 กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ (Mini Robotics Camp 2023) ห้องเรียนเสริมศักยภาพฯ คณะกรรมการห้องเรียนเสริมศักยภาพฯ 3 นักเรียน
18 26 สิงหาคม 2566 กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ (Mini Robotics Camp 2023) ห้องเรียนเสริมศักยภาพฯ คณะกรรมการห้องเรียนเสริมศักยภาพฯ 8 ครู
19 22 มิถุนายน 2566 ค่าย EQ-Change Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะกรรมการห้องเรียนเสริมศักยภาพฯ 8 นักเรียน
20 17 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาครู เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม IS นำไปสู่การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู