ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเถินวิทยา (TWS E-certificate System)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


รายการเกียรติบัตร

# ชื่อ - นามสกุล วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง ดาวน์โหลด


รายการกิจกรรมทั้งหมด [59 รายการ]

# วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ
1 7 มีนาคม 2567 เข้าร่วมการเผยแพร่สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาบนเว็บไซต์คลังสื่อและนวัตกรรมTWS Resources and Innovation ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 ครู
2 19 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วม กิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (ครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
3 19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากร กิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (ครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
4 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีมาก การแข่งขันนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านสะเต็มศึกษา การเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
5 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านสะเต็มศึกษา การเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
6 19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากร กิจกรรมการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (นักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
7 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่าน การเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) หัวข้อ "รวมพลังพิทักษ์รักษ์ตลิ่ง" ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
8 18 มกราคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเยาวชน (ครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3 ครู
9 19 มกราคม 2567 วุฒิบัตรครูที่เป็น "วิทยากร" กิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ครู
10 19 มกราคม 2567 วุฒิบัตรครูที่ "เข้าร่วม" กิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ครู
11 19 มกราคม 2567 วุฒิบัตรนักเรียนที่ "ได้รับรางวัล" กิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 นักเรียน
12 19 มกราคม 2567 วุฒิบัตรนักเรียนที่ "ผ่าน" กิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 3 (STEM One Day Camp 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 นักเรียน
13 18 มกราคม 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3 นักเรียน
14 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 งานสภานักเรียน โรงเรียนเถินวิทยา 8 นักเรียน
15 25 ตุลาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็ปไซต์เก็บผลงานระบบ ว.PA ด้วย GOOGLE SITE สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรในโรงเรียนเถินวิทยา ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเถินวิทยา 8 ครู
16 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตรนักเรียนที่ ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
17 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร เข้าร่วม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
18 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ชั้น ม.1-3 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
19 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ชั้น ม.1-6 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน
20 7 กันยายน 2566 วุฒิบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬา E-sport (ROV) ชั้น ม.1-6 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเถินวิทยา 3 นักเรียน