บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [4 คน]

นายกรณ์ อินเรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน

นางสาวอัจฉราพร กันทา

นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์