ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนที่จัดสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2506 โดยมีพระครูคำมูล รัตนปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอนไชย และคณะกรรมการศึกษาบ้านดอนไชย พร้อมด้วยคณะครูอำเภอเถิน เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ที่ได้รับบริจาค โดยชาวบ้านดอนไชยเป็นจำนวนพื้นที่รวม 12 ไร่ อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 31.50 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2507 โรงเรียนเริ่มเปิดจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 โดยมี นายณรงค์ บุญมัติ อาจารย์จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2508 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีพ.ศ.2513 โรงเรียนได้ขออนุญาตกรมป่าไม้ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนเดิมคับแคบขยับขยายใหญ่โตไม่ได้ ประกอบกับในขณะนั้นมีการตัดถนนสายเอเชียผ่านเนื้อที่ของโรงเรียน เป็นผลทำให้เนื้อที่ของโรงเรียนลดน้อยลง คับแคบลงไปอีก ดังนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2514 จึงได้ย้ายมาจัดการศึกษาเปิดทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเถินวิทยาจนถึงปัจจุบันนี้

จำนวนเนื้อที่

โรงเรียนเถินวิทยามีพื้นที่ 3 แปลง รวมทั้งหมด 155 ไร่ 2 งาน 40.7 ตารางวา ดังนี้

  • แปลงที่ 1 ที่ตั้งของโรงเรียนเดิม พื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 81.6 ตารางวา
  • แปลงที่ 2 ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน พื้นที่ 145 ไร่ 23.1 ตารางวา
  • แปลงที่ 3 บริเวณหมู่บ้านพักครูโรงเรียนเดิม พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา

ปรัชญาโรงเรียน

-- การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต - Education is life development

คติพจน์ประจำโรงเรียน

-- สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ - One who possesses good knowledge well make progress in one's life.

อัตลักษณ์โรงเรียน

-- วิชาการดี มีวินัย - Good academic discipline.

เอกลักษณ์โรงเรียน

-- ร่มรื่นสะอาดตา พฤกษานานาพันธุ์ - Shady Canopy , Cleanliness , A Variety of Plants

คำขวัญของโรงเรียน

-- รอบรู้วิชา กีฬาเกรียงไกร ฝักใฝ่คุณธรรม น้อมนำชุมชน - Well-Informed , Athletically Renowned ,Virtuous , Community Engagement

สีประจำโรงเรียน

เหลือง - ดำ
เหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความสามัคคี
ดำ     หมายถึง ความหนักแน่น ความอดทน และความมั่นคง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมาย - นกบินสู่ท้องฟ้า หมายถึงผู้ได้รับการศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า