สืบค้น :     
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา พิจารณาตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [24 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ผลการสอบวัดพื้นความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.4...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.1...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  แบบสรุปคาบสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [27 ก.พ. 2561]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ ม. ๔ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ...ฝ่ายบริหาร [13 ก.พ. 2561]
  ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]
  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [18 ม.ค. 2561]
  ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “เถินปริทรรศน์” เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันไข่นิวตัน "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วและการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ-ครอสเวิร์ด "เถินปริทรรศน์"เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งการจักสานไม้ไผ่ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  กำหนดการ "เถินปริทรรศ" เปิดโลกวิชาการ สืบสานองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2560]
  ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [02 มี.ค. 2560]
  ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...ฝ่ายบริหาร [28 ก.พ. 2560]

ไปหน้า 2/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]