บุคลากรฝ่ายบริหาร


   
นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

   
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

   
นายเสน่ห์ เอื้อแท้
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   
นางสาวรวิรฎา สุกใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

   
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ