บุคลากรฝ่ายบริหาร


   
นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

   
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และบริหารงานบุคคล