บุคลากรฝ่ายบริหาร


   
นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

   
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป

   
นายสมชาย น่วมเกตุ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ