บุคลากรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


   
นายรัชชานนท์ กุณา


   
นางสาวพัตรพิมล คำแผ่น


   
นางสาวสุพีชา จำเริญสุข


   
นางสาวสุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชม


   
นางสาวสุทัตตา พลจร


   
นางสาวณัทริญา พิมโพธิ์


   
นางสาวพัสสินา กุออ


   
นายอานุภาพ อาษา


   
นางสาวสุรีรัตน์ บางทัพ


   
นางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์


   
นายเจษฎา สองเมือง


   
นายจิราวุธ วงศ์จันทร์ต๊ะ


   
นางสาวอารายา อินญาวงศ์