บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว


   
นางสาวสุวภัทร รัศมีเวียงชัย


   
นางรักษ์ คำลือ


   
นางสาวจงกลณี อินรอด


   
นางกัญญารัตน์ ศิริจันทร์


   
นางรจนา วงศ์นาม


   
นางจิระนันท์ วงศ์แก้ว


   
นายทศพร วงศ์ทา


   
นายปรีชา ชัยลังกา


   
นางแสงเดือน เทือกจันทร์คำ


   
นายบุญเทือง ศีลธรรม


   
นางแคทรียา คำอินทร์


   
นายศักดิ์ชัย ศุภโศภา


   
นายกิตตินันท์ ขัดสี