บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน)


   
นางสาวแสงเดือน ท่าดี


   
นางศิริพร หลวงหล้า


   
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์


   
นางสาวอนงค์ เตจ๊ะคำ


   
นายชัยวัฒน์ อ่อนช่อน