บุคลากรหมวดพาณิชยกรรม


   
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม

   
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์


   
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานการเงิน