บุคลากรหมวดพาณิชยกรรม


   
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม

   
นางสาวภรภัทร พลับพลา