บุคลากรครูอัตราจ้าง


   
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์


   
นายภรัณยู อินจันทร์


   
นางสาวกมลเนตร ต้องจิตต์


   
นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์


   
นายเจษฎา สองเมือง