บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว


   
นางพวงพยอม กาญจนคงคา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

   
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

   
นางสาวแสงเดือน ท่าดี
งานพัสดุ

   
นางสาวยุธิตา วงศ์จรุงโรจน์
งานธุรการ

   
นางชญาน์นันท์ ภูมีกิตติพัฒน์
งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล

   
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

   
นางสาวไพลิน หมอยา