บุคลากรพนักงานราชการ


   
นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
หัวหน้างานตรวจสอบครุภัณฑ์

   
นางสาวสาวิตรี จักรบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว(กองทุน กยศ.)