บุคลากรลูกจ้างประจำ


   
นายสวัสดิ์ เครือศิริ
พนักงานบริการ

   
นายริน อินต๊ะวงศ์
พนักงานบริการอัดสำเนา

   
นายหยด เชื้อจิ๋ว
ช่างปูน(1)

   
นายศรีรัตน์ นันตาบุตร
ช่างครุภัณฑ์

   
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์
พนักงานบริการ