บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี


   
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน

   
นายไกรทอง ถ้ำทอง
งานจัดรายการวิทยุโรงเรียน

   
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

   
นายณภกฤษณ์ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

   
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน

   
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ

   
นายนิคม กาญจนคงคา


   
นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์
งานสื่อ นวัตกรรมฯ