บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพ


   
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
นายนิคม กาญจนคงคา


   
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง