บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี


   
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
นายนิยม อุบลคำ
งานบริการโสตทัศนศึกษา

   
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน

   
นายไกรทอง ถ้ำทอง
งานจัดรายการวิทยุโรงเรียน

   
นายสมาน พุกจอน
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

   
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

   
นายณภกฤษณ์ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

   
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน

   
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ

   
นายนิคม กาญจนคงคา