บุคลากรกลุ่มการงานอาชีพ


   
นางลาวัลย์ สมใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

   
นางศิริกุล คำพิมูล


   
นางสาวภรภัทร พลับพลา


   
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม