บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


   
นายนิติกร เครือวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์


   
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน