บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


   
นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน


   
นายกรณ์ อินเรือง


   
นางสาวอัจฉราพร กันทา