บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


   
นายนิติกร เครือวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นายสมเกียรติ แก้วบังเกิด


   
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
สัมพันธ์ชุมชน

   
นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์