บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ


   
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นายกรณ์ อินเรือง


   
นางสาวอัจฉราพร กันทา