บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


   
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
นางอารี วรรณรัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุลากร

   
นายวิจารณ์ คำฟู
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์

   
นายวสันต์ สายเหมย
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

   
นายนิยาม วงษพันธ์


   
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน

   
นายรังสิกร ใจกล้า
งานวัดผลและประเมินผล

   
นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์มูล
หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

   
นางสาวศิริพร วอนมณี
งานการเงิน

   
นางพนมพร อุบลศรี
งานธนาคารโรงเรียน

   
นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
งานธุรการ