บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


   
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

   
นางวาสนา ศิริญานันท์
งานวิชาการ

   
นางดวงเดือน พุกจอน
หัวหน้างานทะเบียน

   
นางปาริชาติ ดวงดี
งานอนามัยโรงเรียน

   
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

   
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ
หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ

   
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน

   
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
งานธุรการ

   
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
งานธุรการ

   
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
งานประชาสัมพันธ์

   
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์
งานพัสดุ

   
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต


   
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
งานห้องสมุด