บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


   
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

   
นางวาสนา ศิริญานันท์


   
นางปาริชาติ ดวงดี


   
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร


   
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ


   
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา


   
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา


   
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล


   
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม


   
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์


   
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต


   
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา


   
นางสาวชนากานต์ กุลาวงค์


   
นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด