บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


   
นายทรงยศ เฟื้องแปง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์


   
ว่าที่ร้อยตรีพิชชากร สมเสมอ