บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


   
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
นายพิสิฐ วรรณรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

   
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน

   
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน