บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


   
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน

   
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

   
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์