บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   
นางสาววารุณี ตันอุตม์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
นางสาวพานทอง เตชะพลี
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

   
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   
นางวงเดือน ปัญญาบุตร


   
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส


   
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์