บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


   
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
นางรุ้งทอง แสนคำ


   
นางวงเดือน ปัญญาบุตร


   
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส


   
นางสาวดลยา มะโนบาง


   
นายอนันต์ เกตุบำรุง


   
นายอุเทน เครือแปง