บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


   
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นายสมพงษ์ ยอดฉัตร
งานกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในชุมชน

   
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
งานแนะแนว (กองทุน กยศ.)

   
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท

   
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   
นางสุดา แอ้มอุตม์


   
นางอนุสรา อินทเนตร
งานพัฒนาบุคลากร

   
นายธนากร แก้วบุญเรือง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควบคุมความประพฤตินักเรียนชาย
-