บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


   
นางอนุสรา อินทเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางอรัญญา จันทร์อุดม


   
นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย


   
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม


   
นางสุดา แอ้มอุตม์


   
นางทัศนีย์ นันติชัย


   
นายธนากร แก้วบุญเรือง


   
นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง


   
นางสาวดุริยา เลาหาง


   
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ