บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


   
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นายสมพงษ์ ยอดฉัตร
งานกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในชุมชน

   
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
งานแนะแนว (กองทุน กยศ.)

   
นางถนอมศรี จันทโชติวงศ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

   
นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไล
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

   
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท

   
นางสุธิมา กันธะวงศ์
หัวหน้างานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ

   
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน

   
นางสาวอริสรา ปินใจ


   
นางสุดา แอ้มอุตม์