บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย


   
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางสุชาดา ยอดฉัตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์


   
นายชัยภูมิ สมกูล


   
นางสาวเปรมสินี การินตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   
นางสาวมยุรี เทือกตา
งานวัดผล