บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย


   
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางสาวดวงใจ บุญช่วย


   
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์


   
นายชัยภูมิ สมกูล


   
นางสาวมยุรี เทือกตา


   
นางสาวเปรมสินี การินตา


   
นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า