บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย


   
นางกัญกมล ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางสุชาดา ยอดฉัตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน

   
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

   
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์


   
นายชัยภูมิ สมกูล