ตารางแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา
ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน  2562

ตำแหน่ง

อันดับ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

คศ.3

1

-

1

ครู

คศ.3

2

8

10

ครู

คศ.2

3

23

26

ครู

คศ.1

7

9

16

ครูผู้ช่วย

 

1

6

7

รวม

14

46

60

พนักงานราชการ

 

-

-

-

รวม

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

 

3

-

3

ครูอัตราจ้าง

 

1

3

4

ลูกจ้างทั่วไป (งบเขต)

 

-

1

1

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

 

2

-

2

ลูกจ้างชั่วคราว (สนง.)

 

1

5

6

ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป

 

4

8

12

รวม

11

17

28

รวมทั้งหมด

25

63

88

หมายเหตุ : ไม่รวมช่วยราชการ 1 คน