ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนนักเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

112

118

230

7

ม.2

114

98

212

7

ม.3

125

126

251

8

ม.4

75

114

189

6

ม.5

58

112

170

6

ม.6

39

111

150

5

ปวช.3

3

3

6

1

รวม

526

682

1,208

40