มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ทั้งหมดดังนี้

1. อาคารเรียน

1. อาคารเรียน แบบ 212 ก
2. อาคารเรียน แบบ 216 ก
3. อาคารเรียน แบบ 216 ค
4. อาคารเรียน แบบ 216 ล
5. อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 6 ห้องเรียน

1 หลัง (อนุมัติให้รื้อถอนแล้ว)
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

2. อาคารประกอบ

1. โรงฝึกงานคหกรรม
2. โรงฝึกงานเกษตร
3. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
4. โรงฝึกงานแบบ ฟ 102
5. โรงฝึกงานแบบ 102 / 27
6. หอประชุมแบบ ป002
7. หอประชุมแบบ ป ตึก - ไม้ (ใช้เป็นโรงอาหาร)

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

3. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

1. ห้องส้วมแบบ 4 ที่
2. ห้องส้วมแบบ 6 ที่
3. ห้องส้วมแบบ 8 ที่

3 หลัง
3 หลัง
2 หลัง

4. บ้านพักครู

1. บ้านพักครูพิเศษ 2 ชั้น ตึก - ไม้
2. บ้านพักครูแบบ 202 ก ตึก
3. บ้านพักครูแบบ 203 / 2527
4. บ้านพักครูแบบ 204 / 2527

9 หลัง
4 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

5. บ้านพักภารโรง

1. บ้านพักภารโรงแบบพิเศษชั้นเดียว 2 ห้องนอน

2 หลัง